Taximize:
een programma om de belastingen op loon en winst in een management bvba te optimaliseren.

Naar de berekening

Naar het wiskundig model

presentatie op BarCampBrussel3

Dit is release versie 0.2.0 van 28 oktober 2013.

Update 28/10/2013: liquidatiebonus verhoogt binnenkort naar 25% ... Sociale zekerheid is verhoogd naar 22% ; vanaf 2015 ander berekeningsschema ! (Inkomen 2012,2013 en 2014 zullen dus NOOIT de basis vormen berekening Sociale Zekerheid als u minstens 3 jaar zelfstandige bent; 2012 werd berekend op basis van 2009,2013 wordt berekend op basis van 2010, 2014 op basis van 2011, maar ... 2015 op basis van 2015 etc. (dus 2012, 2013 en 2014 vormen nooit een aanslagbasis; er worden 3 jaar geskipt).)

Update 26/12/2007: Sinds de versie van 24 mei 2007 is er geen nieuw werk meer gebeurd op deze site. Als u vragen heeft, steeds welkom, maar ik verwacht niet om op korte termijn verbeteringen aan de site door te voeren (de prioriteiten liggen nu op andere plaatsen, check mijn blog als u wil weten waar).

Ik ben uiteraard steeds bereid u met concrete vragen te helpen, vaak is met een korte telefoon al een stuk nuttig advies te geven over oprichting vennootschap (bvba, NV, VOF, GCV) of fiscale optimalisatie van een managementvennootschap.

De code (in Javascript) en de html is gereleased onder GPL, dus u kan natuurlijk zelf verder verbeteren en ev. ook onder GPL publiceren als u dat wil.

TODO:

Doel

Regelmatig stelt zich de vraag of het uitvoeren van een taak als zaakvoerder of bestuurder in een vennootschap beter gebeurt vanuit het statuut van zelfstandige (eenmanszaak) of vanuit een een management bvba (typisch een eenmans bvba (EBVBA) waarin de persoon in kwestie zaakvoerder en aandeelhouder is en die als voornaamste maatschappelijk doel heeft om management uit te voeren in andere vennootschappen). Er is zeker een optimalisatie mogelijk van de verdeling tussen enerzijds de personenbelasting en de sociale bijdragen van de zaakvoerder (gebaseerd op het zaakvoerdersloon) en anderzijds de vennootschapsbelasting in de management bvba. Daarnaast komen dan nog de verschillende types van levensverzekering, VAPZ etc. die ook als fiscaal instrument kunnen worden gebruikt. Een vraag die dan opkomt is wat het optimaal uit te keren zaakvoerdersloon is en hoeveel men uiteindelijk netto overhoudt in een scenario mét en zonder een bvba. Bedoeling van dit programma is om de berekening van die belastingen en andere kosten te automatiseren en op die manier makkelijker de optimale situatie te vinden en te kunnen beslissen om al dan niet een management bvba op te richten voor dit doel.

Along the way is gebleken dat het eigenlijk bijzonder moeilijk is om op basis van op het internet beschikbare bronnen, correcte up-to-date informatie te vinden over de verschillende aspecten van fiscaliteit en sociale lasten. Daarom kan deze site en het programma misschien ook als up-to-date informatiebron een steentje bijdragen aan het creëren van een gunstig klimaat voor start-ups en high-tech firma's in België die essentieel zijn voor de verdere welvaart en lokale werkgelegenheid.

GPL licentie

Deze vraag kan met een relatief eenvoudig wiskundig model opgelost worden. Tot op heden ben ik niet op de hoogte van een vrij beschikbaar programma dat de combinatie van personenbelasting, venootschapsbelasting en andere kosten en belastingen in dit scenario oplost. Daarom stel ik hieronder zo'n programma ter beschikking als vrije software (type FLOSS, Free/Libre and Open Source Software, zoals het door de Europese commissie is benoemd). De software is gelicentieerd onder de GPL licentie, wat betekent dat u een eventuele redistributie van dit programma en de documentatie of afgeleide werken ook alleen onder deze GPL licentie mag uitvoeren. U mag dus met name geen afgeleide werken redistribueren die onder een andere dan de GPL licentie vallen. U mag uiteraard wel de software (broncode en binaire code) bekijken, copieren, publiceren, doorgeven, wijzigen, uitbreiden, geheim houden en/of terug verspreiden (maar dit laatste alleen terug onder GPL licentie).

Nota: U las goed "geheim houden". Voor veel mensen is het nieuw om te horen dat u GPL software perfect geheim mag houden. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is er helemaal geen verplichting om GPL broncode of afgeleide werken te publiceren. U bent alleen verplicht om eventuele partijen aan dewelke u als volgende in de rij een een GPL programma of een werk daarvan afgeleid doorgeeft, op hun verzoek een copie van de source code te geven. Het is dan opnieuw het volste recht van die partij om de code of afgeleide werken geheim te houden of te publiceren.

Andere aspecten van een bvba

Er zijn aan een bvba natuurlijk nog andere aspecten naast het fiscale. Een management bvba laat in het algemeen toe om een stukje de aansprakelijkheid ("liability") van de activiteiten te begrenzen door de beperkte aansprakelijkheid van de bvba. [update door Dhr. Brecht Lambrecht, Advocaat-Vennoot Vanderhaeghe De Wolf Boelens & Lambrecht, waarvoor dank !]: Een begrenzing van aansprakelijkheid is niet meer mogelijk in een managementvennootschap, noch burgerrechtelijk, noch strafrechtelijk. Wie bestuurt of handelt door middel van een rechtspersoon, moet immers wettelijk een vaste vertegenwoordiger aanduiden (W.Venn.). En deze vaste vertegenwoordiger is zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij rechtstreeks het mandaat zou uitoefenen ipv de rechtspersoon-bestuurder.

Een management bvba heeft als nadeel dat een kapitaal van typisch 12,400 EURO geblokkeerd moet worden in de bvba (en de verantwoordelijkheid oploopt tot het minimum kapitaal van ongeveer 18,600 EURO). Deze startersgids geeft meer achtergrond info hierover.

Andere types vennootschappen

Indien de beperkte aansprakelijkheid voor u geen bekommernis is, en het startkapitaal van 6,200 of 12,400 EURO daarentegen wel, kan u ook opteren voor een V.O.F. (Vennootschap Onder Firma) of een G.C.V. (Gewone Commanditaire Vennootschap). Hiervoor zijn wel minstens 2 vennoten nodig. Er zijn mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijkheid van de "Stille Vennoot" beperkt is tot zijn inbreng in het kapitaal. Meer info vindt u bijv. hier. Ik heb zelf geen ervaring met V.O.F. of G.C.V. omdat ik steeds de beperkte aansprakelijkheid van de bvba (en de nv) en de bekendheid met zijn regels heb geprefereerd boven het voordeel om geen startkapitaal te moeten hebben. De recent ingevoerde notionele interest heeft trouwens de discriminatie in de belasting van de rente op kapitaal, ingebracht in een vennootschap weggewerkt, wat dus ook dat nadeel van het volstorten van het kapitaal in de bvba en nv heeft weggewerkt.

Valid XHTML 1.0 Strict

Copyright © Peter Vandenabeele 2007 - 2013. [history: Versie 0.1.2: 24 mei 2007: voor IE6: geen html style commentaar, voor DTD; update hoofdelijke aansprakelijkheid vast vertegenwoordiger]. Home.

Licentie:

This file is part of Taximize.

Taximize is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

Taximize is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with Taximize; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA