Taximize: wiskundig model

Parameters

Het wiskundig model houdt rekening met volgende parameters:

Ingevoerde elementen (input)

Berekende elementen (output)

Aanslagjaar

Alle berekeningen gebeuren in de vereenvoudigde veronderstelling dat het boekjaar gelijk loopt met een kalenderjaar (1/1 t.e.m. 31/12). Het Aanslagjaar is in dat geval zowel voor de vennootschapsbelasting als de personenbelasting het jaar dat volgt op dit jaar waarin de inkomsten zijn verworven. Dus de inkomsten 2007 worden bijv. in aanslagjaar 2008 aangegeven aan de fiscus.

Een aantal plafonds voor aanslagvoeten, vrijgestelde bedragen, minimum bedragen voor zaakvoerdersloon etc. zijn afhankelijk van het aanslagjaar. Het programma zal nu waarden tussen 2005 en 2015 accepteren. Wanneer de recente waarde voor een bepaalde te indexeren grootheid nog niet is gekend, wordt de meest recente waarde die wel is gekend, toegepast. Soms wordt ook een recentere waarde toegepast, wanneer de waarde voor een ouder jaar niet gekend is. Het programma verwittigt niet expliciet hiervoor, zodat er dus kleine afwijkingen kunnen zijn tussen de geschatte waarde die nu wordt berekend en de effectieve belasting die een jaar later op basis van definitieve gegevens wordt berekend. Globaal gezien zal dit nauwelijks invloed hebben op de optimalisatie.

Berekening VAPZ en levensverzekering

Op de grens tussen vennootschap en de zelfstandige zaakvoerder ligt de levensverzekering voor de zaakvoerder (binnen een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging IPT). Om de levensverzekering te kunnen berekenen binnen de 80% regel, moet eerst het bedrag van de VAPZ (Vrij Aanvullend pensioen Zelfstandigen) bekend zijn.

VAPZ (SelfEmpl_VAPZ)

Gezien de bijzonder gunstige effecten van de VAPZ op de personenbelasting en de sociale bijdragen voor de zelfstandige en het beperkte budget dat in het VAPZ fiscaal vriendelijk geïnvesteerd mag worden, nemen we aan dat het maximum toegelaten budget steeds in het VAPZ wordt geïnvesteerd.

Levensverzekering (LifeInsuranceMaxPremium)

Eenmaal het bedrag van de VAPZ bekend is en het zaakvoerdersloon bekend is, kan het maximum bedrag van de jaarlijkse bijdrage voor de levensverzekering berekend worden. Dit is begrensd door de 80% regel.

Berekening voor de bvba

Belastbaar resultaat in de vennootschap (IncTaxableResult en LifeInsurancePremium)

Het belastbaar resultaat in de vennootschap wordt berekend als:

In eerste instantie wordt geprobeerd de maximale premie voor de levensverzekering voor de zaakvoerder te betalen. Maar, als hierdoor in de vennootschap verlies zou worden geleden, wordt de effectieve jaarlijkse premie voor de levensverzekering voor de zaakvoerder verminderd zodat er geen verlies wordt gecreëerd (of op nul gesteld als er ook zonder betaling van premies nog verlies wordt geleden in de bvba).

Verlaagde KMO belasting (Inc_KMO_Tax)

Als "IncTry_KMO_Tax" waar is, wordt geprobeerd om de verlaagde vennootschapsbelasting voor KMO's toe te passen. Hiervoor moet onder andere de uitkering aan een zaakvoerder hoger zijn dan de belastbare winst of hoger dan een bedrag dat van 36,000 EURO per boekjaar. Inc_KMO_Tax geeft aan als de verlaagde KMO belasting effectief is toegepast in deze simulatie.

Vennootschapsbelasting (IncTax)

De vennootschapsbelasting wordt berekend in functie van:

Vennootschapswinst na belastingen (IncNetProfit)

De vennootschapswinst na belastingen wordt berekend als:

Netto winst vennootschap (IncNetProfit) =

Dividenden (IncDiv10Perc en IncDiv15Perc)

De netto winst van de vennootschap wordt tenslotte uitgekeerd aan de aandeelhouder(s) via een dividend. Bij stopzetting (vereffening) wordt op dit stopzettingsdividend een roerende voorheffing van 10% geheven. Bij continuiteit van de bvba wordt op het dividend roerende voorheffing van 15% geheven (onder bepaalde voorwaarden, zoals volledige inbreng van het kapitaal in cash en het toepassen van eenvormige aandelen). In de huidige wetgeving kan voor een privé persoon deze roerende voorheffing liberatoir zijn en wordt het dividend dus niet meer verder belast.

Berekening voor de personenbelasting

Persoonlijke bijdragen zelfstandige

Eerst worden de "externe" persoonlijke bijdragen (SelfEmplPersExcl) en de stortingen voor VAPZ van het inkomen afgetrokken. Tenslotte moet ook de Sociale Sociale Bijdrage van het inkomen afgetrokken worden. Deze 3 aftrekken samen vormen de totale "persoonlijke bijdragen " (SelfEmplTotalPersContrib) van de zelfstandige die aldus op de belastingsbrief personenbelasting (of Tax on Web) in post 1405 worden ingevuld.

Forfaitaire beroepskosten voor de zaakvoerder

Onder lijn 1405 worden de Forfaitaire beroepskosten afgetrokken, behalve als de reëe bewezen kosten hoger zijn. In deze simulatie gaan we ervan uit dat dit niet het geval is. De forfaitaire kosten zijn dus 5% (max 3200 EURO voor AJ 2008) van het verschil tussen de bezoldigingen (lijn 1400) en de persoonlijke bijdragen (lijn 1405).

Het resultaat van deze berekening vormt nu de basis voor de berekening van de Sociale Zekerheidsbijdrage (zie boven). In werkelijkheid vormt dit geen circulaire berekening omdat gewoon het bedrag van 3 jaar eerder wordt genomen, geindexeerd en als berekeningsbasis wordt gebruikt. Maar in deze simulatie wensen we een stabiele, eenduidige, steady-state oplossing te bereiken. Daarom probeer ik dit probleem met een iteratieve methode op te lossen om een steady-state oplossing te vinden.

Gezamenlijk belastbaar inkomen

Het gezamenlijk belastbaar inkomen wordt gevormd door andere inkomsten (SelfEmplOtherIncome) hierbij op te tellen (rekening houdend met bijv. sociale zekerheid voor werknemers als die daarop moet afgehouden worden en forfaitaire kostenaftrek voor werknemers etc.) en door aftrekbare bedragen (SelfEmplTopDeduction) (bijv. 80% van betaalde onderhoudsuitkeringen) hiervan af te trekken. In de berekening van het totale netto inkomen, wordt dit aftrekbare bedrag (SelfEmplTopDeduction) niet afgetrokken

.

Personenbelasting

De personenbelasting wordt eerst berekend op het "Gezamenlijk belastbaar inkomen" volgens een progressieve schaal en dit wordt de "Basisbelasting" genoemd. Daarna wordt volgens dezelfde schaal de belasting op de "belastingsvrije sommen" berekend en dit bedrag wordt van de basisbelasting afgetrokken om de "Om te slane belasting" te berekenen. De "belastingsvrije sommen" bestaan uit de som van een basisbedrag (dat automatisch wordt berekend) en extra het bedrag van de verhogingen voor kinderen ten laste etc. (ingegeven in het vak "SelfEmplExtraBottomDeduction"). Deze "Om te slane belasting" wordt dan nog verhoogd met de Gemeentebelasting (SelfEmplCityTax), dus x% van de "Om te slane belasting"x).

Persoonlijke netto inkomsten

De persoonlijke netto inkomsten bestaan uit:

Totaal netto

Totaal netto bestaat uit 5 componenten:

Vermits er 2 tarieven bestaan voor de belasting van de dividenden (10% en 15%), worden deze 2 sommen opgegeven.

Valid XHTML 1.0 Strict

Copyright © Peter Vandenabeele 2007. Laatst aangepast op 3 mei 2007. Home.

Licentie:

This file is part of Taximize.

Taximize is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

Taximize is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with Taximize; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA